Nghi thức tháo đanh và táng xác Đức Chúa Giê Su – Giáo Xứ Lục Thủy – Giáo Phận Bùi Chu 2021