Lục Thủy quê hương

Thánh Lễ Chính Tiệc Tuần Chầu Đền Tạ Giáo Xứ Lục Thủy 2020